Djibouti Current Time, Sunrise Sunset, Area Codes

TZD > World clock > Djibouti > Djibouti

It is now 05:00 AM
Mon, 25 Jun 2018 in Djibouti, Djibouti


Time zone: EAT - Eastern Africa Time (UTC/GMT +3)