Djibouti Current Time, Sunrise Sunset, Area Codes

TZD > World clock > Djibouti > Djibouti

It is now 05:23 PM
Thu, 18 Oct 2018 in Djibouti, Djibouti


Time zone: EAT - Eastern Africa Time (UTC/GMT +3)