Mogadishu Current Time, Sunrise Sunset, Area Codes

TZD > World clock > Somalia > Mogadishu

It is now 12:06 PM
Sun, 24 Jun 2018 in Mogadishu, Somalia


Time zone: EAT - Eastern Africa Time (UTC/GMT +3)